blackandwhite:

(via 500px / Photo “Gotham City” by Khalil Lamrabet)